kropswolderbuitenpolder-bord westerbroekstermadepolder-bordDe Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder waren ooit landbouwpolders die begraasd werden of gebruikt werden voor akkerbouw. In 2003 heeft Het Groninger Landschap ze omgevormd tot natte natuur. Sindsdien ontwikkelt het gebied zich steeds meer tot een moeras met open water, rietland, ruigte en bloemrijk grasland. Hierdoor ontstaan voor moeras- en watervogels tal van mogelijkheden om te broeden, te foerageren en te rusten. Ook vissen kunnen profiteren van het nieuw ontwikkelde gebied.
Tegelijk met de natuurinrichting zijn ook voorzieningen getroffen die de polders geschikt maken voor noodberging van water. In tijden van extreem hoge waterstand kan hier ruim vier miljoen kubieke meter water worden geborgen. Daarmee vormen de polders het grootste noodbergingsgebied in Noord-Nederland.
In het gebied loopt het fietspad van het groot Rondje Zuidlaardermeer. Er staan twee oude, gerestaureerde molens en twee vogelkijkhutten. Veel te beleven dus voor liefhebbers van natuur, rust en ruimte.
Na de voorlaatste ijstijd – circa 100.000 jaar geleden – vormde smeltwater het brede en diepe stroomdal van de Hunze (nu Drents Diep). Zowel het grondwaterpeil als de zeespiegel stegen en de invloed van de zee was tot voorbij Emmen merkbaar. Later volgden perioden waarin afwisselend zand, veen en klei werden afgezet.

Vóór de middeleeuwen stond de sterk kronkelende Hunze via het Reitdiep rechtstreeks in verbinding met de zee. Aan de hand van luchtfoto’s en oude topografische kaarten heeft Het Groninger Landschap diverse meanders kunnen terugvinden. Eén ervan is uitgegraven en bleek gevuld te zijn met zeeklei. In de klei trof men turven aan, kogelpotscherven (vermoedelijk uit de 12e/13e eeuw), houten voorwerpen met pengatverbindingen, en botmateriaal van een hert en een schaap (vermoedelijk uit de 10e eeuw).

In de 13e eeuw werd de Hunze vergraven om daarmee een betere waterafvoer naar de Waddenzee mogelijk te maken. Hierdoor werd het tevens mogelijk turf af te voeren met schepen. De naam van het dorp De Groeve herinnert nog aan de graafwerkzaamheden waarmee de verlegging van de rivier gepaard ging.

Beide polders zijn in gebruik geweest als agrarisch grasland. Ook heeft er akkerbouw plaatsgevonden. Nu zijn de polders weer teruggegeven aan de natuur en bepalen de dynamiek in het waterpeil en de begrazing met konikpaarden en Schotse hooglanders het landschapsbeeld.

De naam “Westerbroekstermadepolder”.
De graslanden die vroeger het dichtst langs de Hunze lagen (nu Drents Diep) en vaak onder water stonden, waren in die tijd ongeschikt voor akkerbouw en beweiding. Ze waren te nat. Als hooiland voldeden ze echter prima. Deze overstromingsgraslanden werden ook wel maden, meeden of mieden genoemd. Dit gebied betrof de maden van Westerbroek, vandaar Westerbroekstermaden. Later werden de maden ingepolderd en zo kwam het gebied aan zijn huidige naam: Westerbroekstermadepolder.

Bron: het_Groninger_Landschap