Sassenhein


sassenhein_bordSassenhein bestaat uit een noordelijke en een zuidelijk plas. De noordelijke plas is ontstaan tijdens de veenwinningen. Daarentegen is de zuidelijke plas een diepe zandafgraving. Dat zand was nodig voor de aanleg van de vierbaansweg Groningen-Assen. Bij deze aanleg is een stuk van de noordelijke plas “geasfalteerd”.

Dat Sassenhein vooral bekend is bij hengelaars is niet zo verwonderlijk. Sassenhein was een schenking van Sas(kia) en Hein Aalderik aan de Hengelclub Groningen. Het water zit vol uitgezette vis. In het water dicht bij de oever groeit de waterlelie, waarvan de bloemen alleen met mooi weer geopend zijn. Dicht langs de oever groeien moerasplanten als de lisdodde (de bekende “sigaar”) en het welriekende watermunt. Verder landinwaarts komen we de schietwilg, laurierwilg, zwarte els en grauwe els tegen.

We zien er veel vogels, bijvoorbeeld de rietzanger. Eenden vertoeven er graag. Als het in de winter erg koud is en alle plassen in de omtrek zijn bevroren, dan is de zuidplas door zijn diepte, nog open en dan komen we er vele eendensoorten tegen, die hier overwinteren, ook omdat het een erg rustig gebied is. De schuwe grote zaagbek komt hier elk jaar overwinteren. Als we deze eend willen zien, moeten we niet teveel lawaai maken, want dan vliegt hij zo weg. Zelf maakt hij vrijwel geen geluid, alleen in de paartijd, maar dan is hij al uit Nederland vertrokken. Het zijn visetende eenden, ook de glibberigste vis, vooral zoetwatervis, kunnen ze goed vasthouden, omdat de smalle slanke snavel getande randen heeft. Hierdoor zijn zij de enige echte visetende eenden. Niet alleen deze eendensoort komen we er tegen, maar tevens de tafeleend, kuifeend en brilduiker, allen wintergasten. Deze eenden behoren tot de duikeenden, d.w.z. ze zoeken voedsel door te duiken. Aan het opvliegen vanaf het water kunnen we ook goed zien, dat we met een duikeend te maken hebben. Zij vliegen namelijk watertrappend op, in tegenstelling tot zwemeenden, die ineens uit het water opstijgen zoals de wilde eend.

Wat we naast dit alles nog kunnen aantreffen zijn de meerkoeten en de waterhoentjes.
Deze vogels vinden we niet alleen hier, maar eigenlijk in elke grote vijver in de stad. Ze behoren allebei tot de rallen en bleshoenders. De “bles” is een licht gekleurde plek op de kop van de vogel. De meerkoet is een stevig gebouwde watervogel met een witte bles. Deze vogels hebben een voorkeur voor open water. Ze bouwen een stevig nest, goed verborgen tussen het riet en verdedigen hun territorium fel. In de winter verzamelen de meerkoeten zich in grote aantallen op gunstige voedselgebieden, waar ze naar wortels van planten, kleine waterdieren en insecten zoeken. Wanneer de meerkoeten gestoord worden, rennen ze al trappelend en met slaande vleugels over het opspattende water. Zo wordt de vijand in verwarring gebracht.
Het waterhoentje is kleiner dan de meerkoet en heeft een rode in plaats van een witte bles. Ze worden zelden in grote groepen gezien, maar brengen het hele jaar door in ondiep water vlak langs de dichte oeverbegroeiing, waarin ze zich bij gevaar verschuilen. Het waterhoentje kan zich ook laten zinken, tot alleen de snavel nog boven het water uitsteekt. Ze nestelen in struiken bij het water en bouwen soms een drijvend nest. Het waterhoentje verdedigt zijn territorium haast even agressief als de meerkoet. Als het waterhoentje zwemt doet hij dit met rukkende kopbewegingen, waarbij wormen, slakjes, insecten, vruchtjes en waterplanten worden opgepikt. In stadsvijvers laten ze zich ook graag samen met de meerkoeten voederen.

Met een beetje geluk kunnen we er ‘s winters nog wel eens een ruigpootbuizerd zien naast de buizerd die er zich ook huisvest. Een ruigpootbuizerd is iets groter en wat logger dan de buizerd. De bovenzijde is vlekkerig bruin, de onderkant geelwit met wat gelig-bruin op de borst. Kenmerken zijn voorts de witte kleur van de stuit en het begin van de staart. De staart eindigt in een smalle en brede donkere band.

Bron: Groen Groningen, IVN


Sassenhein weergeven op een grotere kaart

Routes

Foto’s


Overige documentatie

Sassenhein op Wikipedia

Sassenhein op Waarneming.nl

www.paviljoensassenhein.nl