Polder Lappenvoort


polder_lappenvoort-bordPolder Lappenvoort is een belangrijke ecologische verbinding tussen de Peizermaden, het Friese Veen en de Drentse A. Op de weilanden grazen koeien. Er groeien nog enkele bijzondere planten zoals echte koekoeksbloem, waterviolier en noordse zegge.

Grondwater meten
Polder Lappenvoort en Polder Oosterland zijn aangewezen als waterbergingsgebied. Aanpassingen maken het mogelijk de polders in tijden van wateroverlast gedeeltelijk te laten vollopen met overtollig water. Natuurmonumenten heeft samen met het waterschap en de Milieufederatie een educatieve grondwatermeter geplaatst. Hierop ziet u zelf hoe deze onzichtbare waterstand toch zichtbaar is.

Bron: http://www.natuurmonumenten.nl/natmm-internet/natmm/natuurgebieden.jsp?n=35795


Polder Lappenvoort weergeven op een grotere kaart

Routes

Foto’s

Overige documentatie

inrichting Polder Lappenvoort als waterbergingsgebied

toelichting_facetbestemmingsplan_noodbergingsgebieden

nieuwsbrief1_water2000+

nieuwsbrief4_water2000+

http://www.natuurmonumenten.nl/natmm-internet/natmm/natuurgebieden.jsp?n=35795

http://waarneming.nl/gebied/view/8201

http://www.groningenleeftmetwater.nl/$3/$4/$163/$241

http://waarneming.nl/gebied/view/8201?u=5973