polder_lappenvoort-bordPolder Lappenvoort is een belangrijke ecologische verbinding tussen de Peizermaden, het Friese Veen en de Drentse A. Op de weilanden grazen koeien. Er groeien nog enkele bijzondere planten zoals echte koekoeksbloem, waterviolier en noordse zegge.

Grondwater meten
Polder Lappenvoort en Polder Oosterland zijn aangewezen als waterbergingsgebied. Aanpassingen maken het mogelijk de polders in tijden van wateroverlast gedeeltelijk te laten vollopen met overtollig water. Natuurmonumenten heeft samen met het waterschap en de Milieufederatie een educatieve grondwatermeter geplaatst. Hierop ziet u zelf hoe deze onzichtbare waterstand toch zichtbaar is.

Bron: http://www.natuurmonumenten.nl/natmm-internet/natmm/natuurgebieden.jsp?n=35795