harener_wildernis-bord_kleinDe Harener Wildernis ligt in de Onnerpolder. Het gebied bestaat uit moerasbos en graslanden. In het moerasbos groeien veenmossoorten, wilde kamperfoelie, braam en oever- en draadzegge. Op enkele plaatsen staat wilde gagel, een heerlijk geurende plant die vroeger veel werd gebruikt bij de bereiding van kruidige alcoholische dranken, zoals berenburg. Recentelijk is in de Harener Wildernis ook de krabbescheer herontdekt. De bodem van de Harener Wildernis is erg moerassig en verraderlijk. Daarom – en omdat het gebied zo kwetsbaar is – is het afgesloten voor publiek.

In de Harener Wildernis broeden onder meer de havik, de buizerd, de boomklever, de blauwborst en de kleine bonte specht. Het gebied is een ideaal rustgebied voor reeën, vossen en andere dieren.

Uit het laagveen werd hier pas eind 19e begin 20e eeuw turf gebaggerd, voor die tijd was het land – net als het overgrote deel van de Onnerpolder – in gebruik als hooi- en weideland. De petgaten die achterbleven na de turfwinning zijn vol gegroeid met een broekbosvegetatie, voornamelijk elzen. Tegenwoordig vormt het gebied de ecologische verbinding tussen de Drentse Aa, het Hunzedal en Westerbroek. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten is al sinds 1918 betrokken bij het beheer van het gebied. Na een ruil kwam de Harener Wildernis in 2001 in eigendom van Het Groninger Landschap.

Bron: www.groningerlandschap.nl

ACTUEEL

Het Groninger Landschap start natuurherstelprogramma bij Haren

Het Groninger Landschap herstelt momenteel ‘de Harener Wildernis’; een natuurgebied ten noorden van Haren. Het gebied bestond oorspronkelijk uit afwisselend moerasbos, rietruigtes en natte graslanden en is in de loop van de tijd door vermesting en verdroging sterk achteruit gegaan. De komende drie maanden werkt Het Groninger Landschap aan het herstel van het gebied door voedselrijke grond te verwijderen, petgaten te graven en maatregelen te nemen om het water in het gebied beter vast te houden.

De Harener Wildernis herbergt een aantal bijzondere diersoorten waaronder de heikikker en de poelkikker. Maar de afgelopen tientallen jaren is het land gebruikt voor het houden van vee en is de grond sterk verdroogd. Daardoor is het leefgebied van veel bijzondere dier- en plantensoorten vrijwel verdwenen.

Het Groninger Landschap is nu eigenaar van het gebied en probeert de verloren natuurwaarden te herstellen en de geïsoleerde leefgebieden van de overgebleven dieren- en plantenpopulaties met elkaar te verbinden. De bedoeling is dat er over enkele jaren, net als vroeger, een afwisselend laagveenlandschap ontstaat van open water, riet en ruigte en natte moerashooilanden.

Het Groninger Landschap voert dit project uit met financiële steun van het ministerie van LNV en bijdragen van de Herinrichting Haren, het Waterbedrijf Groningen en Waterschap Hunze en Aa’s.

bron: Het Groninger Landschap, 17/06/2009