sterreboshavezate_bord-kleinIn het begin van de 17e eeuw wordt Oosterbroek voor de eerste maal vermeld op de lijst van havezathen in Drenthe. De bewoner in die tijd is Steven Horenkens (1578 – 1623), lid van de Ridderschap van de Landschap Drenthe. Oosterbroek, gelegen op de westelijke oeverwal van het stroomdal van de Drentse Aa, is dan al een bezit van enig aanzien.

Door vererving wordt Jhr. Johan van Welvelde in 1636 eigenaar van Oosterbroek. Zijn nakomelingen houden de havezathe tot 1781 in hun bezit. Op 26 juli 1781 wordt Oosterbroek door de toenmalige eigenaar, Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers, in veiling gebracht, maar de verkoop gaat niet door. Twee dagen later worden Mr. Tonco Modderman en zijn echtgenote voor 30.000 gulden de nieuwe eigenaren.

Ter verfraaiing van zijn bezit laat Tonco Modderman omstreeks 1785, volgens de toen gangbare stijl, de toegangswegen naar de havezathe vervangen door twee zichtlanen. Tot die stijl hoorde ook de aanleg van sterrebossen, moestuinen, doolhoven en wildbossen. Langs de noordelijke zichtlaan wordt een sterrebos aangelegd, langs de zuidelijke zichtlaan een moestuin en een beukenbos.

In 1830 laat Mr. Wiardus Hora Siccama, eigenaar sinds 1818, de havezathe afbreken en 300 meter westelijker, op hoger gelegen grond, herbouwen. Daarna wordt het park veranderd in Engelse landschapsstijl, wat onder meer te zien is aan de slingerende toegangsweg en de natuurlijke vorm van de vijver. In 1919 kapt men het beukenbos voor de houtverkoop. In 1922 wordt de havezathe door brand verwoest, maar in 1924 op kleiner schaal herbouwd. De huidige eigenaar is Stichting Nieuw Hoog-Hullen.

In 1984 heeft de Kraus-Groeneveld Stichting het nog aanwezige sterrebos aangekocht met het doel de bijzondere lanen- en slotenstructuur, die door gebrek aan onderhoud voor een deel verloren was gegaan, te herstellen. Met medewerking van Stichting Landschapsbeheer Drenthe is in 1989 en 1991 de restauratie uitgevoerd.

Bron: Bord ‘Het Sterrebos’ bij havezate Oosterbroek