Klein maar fijn. Ondanks zijn geringe grootte (slechts 8 hectare), is Het Hemrik een van de meest waardevolle bezittingen van Het Groninger Landschap. In het gebied ligt een dichtgegroeide draaikolk van een oude loop van de Drentse Aa. Het Hemrik bestaat uit wilgenbos, elzenbroekbos en schraalgrasland. Opvallend is dat de moerasbossen in Het Hemrik ogenschijnlijk weinig last hebben van verdroging. Bij nadere bestudering blijkt dat het waterpeil hier vroeger (in ieder geval in de winterperiode) wel een halve meter hoger was dan in de omliggende gebieden. Dit valt af te lezen aan de onderstam van de elzen: de elzen staan op hun wortels, die ver boven de grond uitsteken.

Het gebied was anderhalve eeuw geleden nog een waterplas. Toen rond 1900 de Drentse Aa bedijkt werd en de polder Glimmen werd bemalen, viel de plas droog en ontstond moeras. Er groeiden veel zeggesoorten en een groot deel hiervan is nog steeds terug te vinden in Het Hemrik. Doordat het onderhoudsbeheer (hooilandbeheer) in de jaren ’60 te wensen overliet en in de jaren ’70 de waterhuishouding drastisch is gewijzigd, heeft het gebied erg aan kwaliteit ingeboet. Met name de soorten die kenmerkend zijn voor grondwaterinvloeden of overstroming zijn verdwenen. De extreem zeldzame paardehaarzegge die hier groeide, komt door ontwatering en luchtverontreiniging helaas niet meer voor.

Het moerasbos is altijd in gebruik geweest als geriefhoutbosje. Er werd hout gekapt voor de kachel of gereedschap. De stobben die overbleven na het kappen, zijn weer kleine micromilieus voor zwammetjes en mossen.

In het gebied zit een grote populatie moerassprinkhanen. Dit is landelijk gezien een tamelijk zeldzame soort en Het Groninger Landschap is heel blij met de populatie. Met de jaarlijkse maaiwerkzaamheden wordt rekening gehouden met de sprinkhaan door delen te laten staan zodat de sprinkhaan daar kan overwinteren.

Er op uit in Het Hemrik
Omdat het gebied zo klein en kwetsbaar is, is het niet toegankelijk voor het publiek. Maar het is vanaf de naastgelegen zandweg goed te bekijken. Het Groninger Landschap organiseert regelmatig wandelexcursies naar het Hemrik.

Bron: www.groningerlandschap.nl