vosbergen_bordVosbergen was voor het jaar 1900 een open en op veel plaatsen moerassig terrein, met veel heideveldjes. Op 4 november 1896 trouwden de heer J.S. Kraus en mej. W.B. Groeneveld en dit feit is het begin geweest van veranderingen die tot het huidige Vosbergen hebben geleid. Met name mevrouw Kraus moet als het ware verslaafd zijn geweest aan de villa en het landgoed er omheen. Hoewel het echtpaar niet bijzonder vermogend was, kochten ze zo nu en dan stukjes grond van omringende boeren die het in het begin van de crisisjaren zeer arm hadden. Zo breidde zich het gebied uit tot het de huidige omvang van 67 hectare bereikte. De Harense architect Vroom werd in de arm genomen om het landgoed te helpen inrichten.

Op 20 mei 1949 overleed mevrouw Kraus nadat haar man haar op 1 mei 1937 was voorgegaan. Ze werden in het park begraven. Omdat het echtpaar kinderloos stierf, hadden ze in hun testament bepaald dat na hun dood een stichting (de “Kraus-Groeneveld Stichting”) de villa en het landgoed goed moest beheren en dat het gebied o.m. voor biologisch onderzoek bestemd moest worden. Momenteel biedt de villa onderdak aan de Beukemakliniek t.b.v.
de opleiding van verplegend personeel. In het gebied doet de Groningse Universiteit biologisch onderzoek op het gebied van planten, vogels, vlinders, kevers en naar de groei van bepaalde boomsoorten in verschillende delen van het bos. Tevens vindt er weerkundig onderzoek plaats.

Het landgoed Vosbergen ligt in de gemeente Eelde. De gevarieerdheid van de aangeplante bomen bepaalt het karakter van het bos. Percelen met één houtsoort wisselen gemengde stukken bos af. De voornaamste boomsoorten zijn: zomereik, beuk, fijnspar, sitkaspar, douglasspar, Japanse larix, grove- en zwarte den. De leeftijd van de bomen varieert van enige jaren tot 80 jaar. De bodem is tamelijk zuur en karakteristiek voor de meeste percelen is het voorkomen van lijsterbes, vuilboom, brede stekelvaren, blauwe bosbes, bochtige smele en pijpenstrootje (deze laatste soort herinnert aan het voormalige heidegebied). Afhankelijk van de bodemgesteldheid en de hoeveelheid licht komen hulst (voedselrijke grond), berkenopslag (o.a. op de heide), veelbloemige salamonszegel, rankende helmbloem, klein springzaad, nagelkruid, dolle kervel, valeriaan en braamsoorten voor.

Tussen de bospercelen liggen oude en jonge graslanden en aan de rand van het landgoed ligt het bouwland en een polder. Het landgoed ligt tamelijk hoog. Doordat er in de bodem keileem voorkomt, is het gebied plaatselijk en zeker in vochtige perioden, nogal drassig. In de vijvers staat hierdoor altijd water. In het gebied komen nogal wat reeën voor, wat verklaart kan worden door de aanwezigheid van veel drinkgelegenheden, dekking en uiteraard voldoende voedsel. In het park wordt niet gejaagd.

Opmerkelijke vogelsoorten zijn de grote en kleine bonte specht, groene specht, zwarte specht, goudhaantje, goudvink, mezensoorten, zwartkop, wielewaal, ransuil, buizerd en sperwer. Aan de noordkant van het gebied heeft zich een roekenkolonie gevestigd.

De afdeling Eelde-Paterswolde van het IVN heeft een wandelroute uitgezet (geel gemarkeerde zandpanden) welke voorzien is van borden waarop diverse aspecten van de natuur worden uitgelegd. Wij bevelen u deze route zeer aan.

Bron: Groen Groningen, IVN