piccardthof_bord_kleinHet gebied rond “Piccardthof” kenmerkt zich door een aaneenschakeling van een groot aantal op zich zelf staande stukjes natuur.
We beginnen onze wandeling bij het parkeerterrein van het sportcomplex Corpus den Hoorn. Tussen het parkeerterrein en de groenwitte opblaashallen van de Cream Crackers is een moerassig terrein met riet begroeit. Een ideaal gebied voor de karakiet en de sprinkhaanrietzanger. De eerste roept met wat fantasie zijn eigen naam terwijl de tweede het geluid van een wekker nabootst. Richting Weg der Verenigde Naties gaan we links af over een weggetje evenwijdig aan de snelweg. Langs de slootkant zien we onder andere lisdodde en het moeraswalstro, dat met fijne witte bloempjes bloeit (bloeitijd mei – juli). Wat verder, als de sloot zich van het pad verwijdert, zien we in de berm aan de noordkant het koninginnenkruid (of leverkruid), kale jonker en guldenroede (de bloeitijd van deze forse planten valt in de zomer). Aan de zuidkant van de berm groeit klein hoefblad. Dit miniatuur zonnebloempje is één van onze eerste’ lenteboden. Na tweehonderd meter zwenkt het pad naar links. In de berm vinden we een aantal lipbloemigen bij elkaar: hennepnetel, de zeldzame dauwnetel (te herkennen aan de prachtige paarsgele lip), witte dovenetel en hondsdraf. In de bomen aan de overkant van de sloot zien we dikwijls de gekraagde roodstaart, de koolmees en de pimpelmees. Soms verschijnen er groenlingen.

Op de sportvelden achter de struiken verblijven vaak scholeksters. Deze, van oorsprong strandvogels, blijken een heel nieuw leefgebied te hebben ontdekt en komen steeds meer in het binnenland voor. Het is de moeite waard om deze zwart-witte vogels eens door de openingen tussen de struiken te bekijken. Vaak staat er een groepje in een kringetje. Lang kan er niets gebeuren, totdat plotseling een vogel uit de groep, met de kop naar beneden, luid begint te roepen. Weldra volgt de rest met schel en hevig “gekliep”, iets wat vaak op ruzie en een wilde achtervolging uitdraait.

Als het pad naar rechts afbuigt merken we dat het gebied waarin we nu komen veel lager gelegen is. Het grondwater zal hier hoger staan waardoor de bodem vochtiger is.
Planten die hier voorkomen zijn boterbloem, pinksterbloem, zuring en bij de sloot de fel paarse kattenstaart. Op het eind van het pad zien we zevenblad (een schermbloemige) en koekoeksbloem. We gaan nu linksaf het “Piccardthof” binnen. “Piccardthof” is één van de mooiste volkstuincomplexen van ons land, met ongeveer 330 huisjes op circa 18 hectare grond. De bodem bestaat uit laagveen en zand en u kunt zich voorstellen dat door jarenlange bewerking de grond uitstekend geschikt is voor zowel groenten- als siertuinen. De amateur-tuindersvereniging “Piccardthof” werd in 1947 opgericht en genoemd naar een adviseur-propagandist van de Groninger Bond van Volkstuinders. Sinds die tijd is het gebied steeds verder uitgebouwd tot wat het nu is.

De vele bomen en struiken en ook de rust zorgen er voor dat het gebied vele vogels herbergt: de gekraagde roodstaart, bonte en grauwe vliegenvanger, zwartkop, vink, goudvink, fitis, tjif-tjaf, koolmees, pimpelmees, groenling, merel, lijster, ransuil, roodborst en de winterkoning. De vele besdragende bomen en struiken zijn voor de vogels een belangrijke voedselbron in najaar en winter. Merk eens op hoe groenlingen zich ‘s winters te goed doen aan de rozenbottels.

De sloten die het complex doorkruisen, herbergen allerlei watervogels zoals wilde eend, knobbelzwaan, waterhoentje en meerkoet. We vinden er veel water- en moerasplanten zoals pijlkruid, grote waterweegbree, moerasandoorn, moeraswalstro en kattenstaart.

Achter de “Piccardthof” ligt de in 1958 gegraven “Piccardtplas”. De plas, bereikbaar door het hek op het eind van de Maluslaan, is een rustgebied voor watervogels en de rietkragen bieden nestgelegenheid aan onder andere de kleine karakiet en de rietgors. Lopen we vanaf deze plaats achter de sportvelden langs, via het pad dat de afwateringssloot op het gebied begeleidt, dan kunnen we nog een aantal interessante planten waarnemen: Sint Janskruid, echte koekoeksbloem, waterkers, engelwortel, boterbloem, vlasleeuwenbek en de wederik.
Het moerassige gedeelte rechts van het pad herbergt in het broedseizoen vele watervogels. In 1979 heeft een bergeendenpaar er voor twaalf jongen gezorgd. Als we het pad uitlopen komen we weer op het parkeerterrein van het sportcomplex uit.

Bron: Groen Groningen, IVN